Medlemskab + Generalforsamling + vedtægter

Medlemskab +

Generalforsamling +

Vedtægter

HILLERØD

PHILATELISTKLUB

Medlemskab

 

Når vi mødes i klubben er der altid mulighed for,

· At mødes med andre frimærkesamlere

· At bytte frimærker

· At nyde foredrag, eller at give videre af egne erfaringer

· At få gode råd om køb og salg af frimærker

· At deltage på udstillinger rundt i landet

Som medlem af klubben modtager du forbundets frimærkeblad DFT 6 gange årligt.

 

Dagsorden for generalforsamling

Punkt 1:

Valg af dirigent

Punkt 2:

Formanden aflægger beretning

Punkt 3:

Kassereren aflægger regnskab for seniorerne

Punkt 4:

Kassereren forelægger budget

Punkt 5:

Dubletlederen aflægger beretning og regnskab

Punkt 6:

Valg til bestyrelsen *)

Punkt 7:

Valg af suppleanter

Punkt 8:

Indkomne forslag

Punkt 9:

Eventuelt

 

*) Vedtægter

 

§ 1. Foreningens navn er Hillerød Philatelistklub.

§ 2. Foreningens formål er at fremme interessen for frimærker, forøgelse af medlemmernes samlinger ved køb og salg på bedste måde, samt bekæmpelse af falske mærker.

Ved et medlems død påtager klubben sig opgaven at vurdere og eventuelt realisere de efterladte samlinger. Ved realiseringen beregnes 10 % af bruttobeløbet, som tilfalder de 2 komitémedlemmer. Realisation af disse effekter på klubbens auktioner er salærfri. Påløbne omkostninger påhviler sælger.

 

§ 3. I seniorafdelingen, som er tilsluttet Danmarks Filatelist Forbund (DFF), kan enhver over 18 år søge optagelse. I juniorafdelingen kan enhver i alderen 8-18 år søge optagelse. Ansøgninger om optagelse afgøres af bestyrelsen, og dennes afgørelse er endelig.

 

§ 4. Foreningen afholder 8 møder i efterårssæsonen og 8 møder i forårssæsonen. Møderne tilstræbes placeret på tirsdage i lige uger med 14 dages mellemrum.

 

På møderne sker afholdelse af foredrag, fremvisning af frimærker samt bytning og salg af frimærker, dels mellem medlemmerne indbyrdes og dels ved auktioner.

 

Af det ved auktionerne indkomne beløb tilkommer der foreningens kasse en procentandel. Denne andels størrelse (der godt kan være nul) fastsættes af bestyrelsen. Denne sum betales af sælgeren.

 

§ 5. Medlemskontingentet for A-medlemmer er altid DFF’s grundkontingent tillagt 80 kr. Medlemskontingentet for B-medlemmer er 100 kr. Foreningsåret er kalenderåret.

 

§ 6. Foreningens bestyrelse består af minimum 5 medlemmer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle vælges direkte på generalforsamlingen. Valget af bestyrelsen samt revisor foretages ved skriftlig afstemning, såfremt ét medlem ønsker det, og valget gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1.Valg af dirigent

2.Formanden aflægger beretning

3.Kassereren aflægger regnskab for seniorerne

4.Godkendelse af budget

5.Dubletlederen aflægger beretning og regnskab (hvis oprettet)

6.Valg til bestyrelsen jf, § 6

7.Valg af suppleanter jf. § 6

8.Behandling af indkomne forslag

9.Eventuelt

 

§ 7. Bestyrelsen kan beslutte at der skal varetages en dubletcirkulation. Bestyrelsen udpeger i givet fald en dubletleder blandt klubbens medlemmer (en dubletleder kan godt være medlem af bestyrelsen).

 

Dubletlederen ordner cirkulation af de indkomne frimærker, samt fører det dertil hørende regnskab.

 

Overskuddet fra cirkulationssalget tilfalder dubletlederen efter fradrag af påløbne udgifter. Omkostninger til forsikring afholdes direkte af klubben.

 

§ 8. Bestyrelsen kan beslutte at der skal nedsættes en indkøbsgruppe. Bestyrelsen udpeger i givet fald 2 blandt klubbens medlemmer (medlemmer af indkøbsgruppen kan godt være medlemmer af bestyrelsen).

 

Bestyrelsen definerer retningslinier for indkøbsgruppens arbejde, og regnskab for indkøbsgruppens aktiviteter fremlægges som selvstændigt post i foreningens regnskab.

 

§ 9. Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Indvarsling sker skriftligt mindst 1 måned før med angivelse af dagsorden.

 

På generalforsamlingen aflægger formanden beretning for det forløbne år. Kasserer og dubletleder fremlægger deres regnskab til godkendelse.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 14 dage før.

 

§ 10. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Kun denne kan give, forandre eller ophæve lovene.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel. 10 medlemmer kan ved skriftlig anmodning til formanden forlange ekstraordinær generalforsamling afholdt. Ved alle afstemninger er simpel majoritet afgørende.

 

§ 11. Foreningen kan ikke ophæves, så længe blot 5 medlemmer stemmer for dens bestående.

 

Foreningens midler skænkes ved en eventuel opløsning af denne til velgørende formål efter generalforsamlingens beslutning.

 

§ 12. Foreningen tegnes udadtil med underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 17. februar 2015.

 

Bestyrelsen